Verkoopsvoorwaarden

Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende voorwaarden:

 1. Factuurvoorwaarden: Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. In dit laatste geval kan er echter een kredietbeperking toegepast worden. Eventuele klachten of duidelijk zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, daarna kan Lingier Computers bvba niet meer in gebreke worden gesteld. De geleverde goederen blijven eigendom van Lingier Computers bvba tot volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. De levering gebeurt echter op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De klant zal Lingier Computers bvba verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat Lingier Computers bvba hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen. Elk onbetaald bedrag zal na de vervaldatum, van rechtswege en zonder aangetekende ingebrekestelling, een rente geven van 1% per maand verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van € 60. Bij gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Oostende bevoegd. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden nietig of onwettig worden verklaard blijven de overige voorwaarden van kracht. Voor facturen beneden de € 12 worden € 8 administratiekosten aangerekend.
 1. Prijzen, offertes en folders: Alle prijzen zijn steeds gebaseerd op contante betaling en afhaling in onze firma. De BTW en andere belastingen vallen ten laste van de klant. Als geen aparte melding gemaakt wordt van diverse kosten zoals Recupel, Reprobel, Bebat,… dan is deze in de opgegeven prijs inbegrepen. Prijsoffertes en folders worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geen geval bindend voor Lingier Computers bvba. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. De opgegeven prijzen zijn steeds deze geldig op het moment van datering van de offerte en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst. In de opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma’s, kopiëren van gegevens vanaf andere computers, opleiding in gebruik van de aangekochte hard- en software enz…
 1. Producten: Gekochte goederen worden niet teruggenomen. Omruil is enkel mogelijk binnen 30 dagen voor verzegelde artikels, op vertoon van het aankoopbewijs en indien de originele verpakking niet werd geopend of beschadigd. De om te ruilen waarde is deze geldig op het moment van de omruiling. De eigenschappen van de geleverde producten komen steeds minimum overeen met wat beschreven is in de offertes of de u overhandigde folder. In de showroom kunnen eventueel toestellen tentoongesteld staan die, al dan niet tegen meerprijs, over extra mogelijkheden beschikken of van een andere fabrikant afkomstig zijn. Indien u prijs stelt op bepaalde extra functies of een bepaald merk, maak dit dan kenbaar bij de bestelling. In de mate van het mogelijke zullen we proberen aan uw vraag te voldoen. Installatie van hard- en software is niet in de opgegeven prijzen inbegrepen. De klant is verondersteld ervan op de hoogte te zijn of bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar voor zijn toepassing. Vraag inlichtingen indien u twijfelt, naderhand kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.
 1. Bestelling van goederen: Wij kunnen de meeste PC-producten leveren, hetzij uit stock, hetzij op bestelling. Bij bestelling dient een voorschot van 20% betaald te worden met een minimum van € 200. Wanneer u een bestelling plaatst krijgt u een bestelbon. Zonder deze bestelbon is geen afhaling mogelijk. Wanneer een bestelling 14 dagen nadat de klant op de hoogte gebracht werd niet is afgehaald, veronderstellen wij hieruit dat de klant de overeenkomst wenst te ontbinden en behouden wij ons het recht voor de goederen te verkopen. Bij ontbinding van een bestelling wordt het voorschot beschouwd als onkostendekking. Voor bestellingen beneden de € 40 worden € 8 administratiekosten aangerekend.
 1. Garantie (B2B):
  a.  Software: Op software geven de producenten geen garantie, lees de licentievoorwaarden voor meer details. Ook het installeren van software valt steeds buiten de garantie.
  b.  Consumables: In principe geen garantie, alhoewel sommige producenten toch beperkte tussenkomst bieden. Vraag meer inlichtingen.
  c.  Hardware: De garantie wordt steeds verstrekt door de fabrikant of importeur, die tevens de duur en de juiste procedure bepaalt. Sommige producten dienen door de klant naar de producent te worden geretourneerd, anderen worden opgehaald of via Lingier Computers bvba afgehandeld. Meer informatie vindt u terug in de handleiding bij de producten of op de website van de producent of invoerder. De garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur primeren steeds op deze hier vermeld.
  d.  Eventuele vervoerskosten tussen de klant en Lingier Computers bvba, uitvoeren van herstellingen ter plaatse bij de klant, vervangtoestellen voor de duur van de herstelling zijn niet inbegrepen in de garantie. Het herstellen of vervangen van één of meerdere onderdelen is geen reden tot verlenging van de garantieperiode.
  e.  Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, media, kabels). Eveneens dient een aankoopbewijs voorgelegd te worden.
  f.  De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij “normaal” gebruik. Defecten die voortkomen uit oneigenlijk of verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, enz…) vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.
  g.  Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek omtrent de oorzaak van het eventueel defect.

Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:

 • Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.
 • Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of CMOS-setup.
 • Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.
 • Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik (vb. gebruik van pijltoesten als “joystick”).
 • Schade veroorzaakt door overmacht (blikseminslag, water- en brandschade).
 • Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.
 • Schade veroorzaakt door virusinfectie.
 • Apparatuur waarvan het zegel werd verbroken of het serienummer onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.

Indien de koper een consument is, geldt de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

 1. Technische dienst:
  De klant kan steeds een beroep doen op onze technische dienst. Hierbij geldt:
  a.  Wij verrichten herstellingen of uitbreidingen aan PC’s en toebehoren, al dan niet bij ons aangekocht.
  b. Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief. Vraag inlichtingen over de geldende tarieven.
  c.  Alle gepresteerde werkuren worden aangerekend, ongeacht of het resultaat aan de verwachtingen van de klant voldoet of niet. Wij garanderen nooit dat een door de klant gevraagd resultaat ook effectief kan behaald worden.
  d.  Wanneer u goederen aanbiedt in onze technische dienst krijgt u een ontvangstbewijs. Zonder dit ontvangstbewijs is geen afhaling mogelijk.
  e.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen bij ontvangstname.
  f.  Goederen die 3 maanden na de datum vermeld op het ontvangstbewijs niet afgehaald zijn, worden als ons eigendom beschouwd en afgevoerd.
  g.  Op verzoek van de klant kunnen goederen langer dan 3 maanden gestockeerd worden mits betaling van stallingskosten (€ 1 per dag bovenop de bestek- of herstelkosten).
  h.  In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld back-ups van de software genomen te hebben alvorens een toestel ter herstelling of uitbreiding aan te bieden.
  i.  Een eventueel vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en niet bindend voor Lingier Computers bvba. Niet te voorziene oorzaken kunnen immers steeds voor vertraging zorgen.
  j.  Om wettelijke redenen kunnen wij software enkel installeren indien de originele licentie binnengebracht wordt.
  k.  Wanneer de klant een herstelling niet laat uitvoeren wegens te hoge kosten, worden er bestekkosten aangerekend.
  l.  Voor materiaal van een merk buiten ons gamma kan het gebeuren dat wij geen wisselstukken kunnen leveren. Ook in dit geval worden er bestekkosten aangerekend.

Lingier Computers bvba ontkent iedere verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant ten gevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie) hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, schade geleden door het niet-beschikbaar zijn van de apparatuur, brandschade e.d.